Aktuelt

NEPSY-II endelig her!

NEPSY-II er en omfattende nevropsykologisk undersøkelsesmetode som gir et bilde av et barns kognitive fungering innen de seks domenene Oppmerksomhet og eksekutive funksjoner, Språklige funksjoner, Hukommelses- og innlæringsfunksjoner, Sensomotoriske funksjoner, Sosial persepsjon og Visuospatiale funksjoner.

NEPSY-II er en revidert utgave av NEPSY, som har vært tilgjengelig i norsk versjon siden begynnelsen av 2000-tallet. Den norske versjonen av NEPSY-II er en oversettelse og tilpasning av den svenske versjonen, som ble utgitt i 2011. NEPSY-II er oppdatert på bakgrunn av aktuell forskning og de kliniske erfaringene som er gjort etter lanseringen av den forrige versjonen.

Kliniske eksperter i forbindelse med oversettelsen og tilpasningen av den norske versjonen var Kirsten Møller-Pedersen, nevropsykolog og spesialist innen barne- og ungdomspsykologi samt Anne-Siri Øyen, Phd, psykolog og spesialist innen barne- og ungdomspsykologi.

Les mer om NEPSY-II her ››

Nå lanseres WAIS-IV NI

Norske psykologer har nå fått et nytt verktøy – WAIS-IV som et nevropsykologisk instrument! Ved hjelp av modifiserte deltester som er tilpasset en prosessorientert fremgangsmåte, gjør WAIS-IV NI det mulig å gjennomføre en dypere analyse av kognitive vansker. Testen kan derfor brukes ved undersøkelse av funksjonsnedsettelser i hjernen hos voksne. I WAIS-IV NI kombineres den prosessorienterte fremgangsmåten med kvantitative mål. Flere av de modifiserte deltestene er normert i Norge, Sverige og Danmark under 2012. Testen har derfor et sterkt empirisk grunnlag og gjør det mulig å gjennomføre pålitelige observasjoner av kognitive prosesser.

"Den nye skandinaviske versjonen av WAIS-IV NI er en milepæl i utviklingen av nevropsykologiske tester. Testen er et steg videre i den retning som Edith Kaplan så for seg når hun og hennes kolleger utviklet den første nevropsykologiske versjonen til WAIS – utvikling av kvantitative mål og normering av modifiserte deltester samt kvalitative mål. WAIS-IV NI er et godt eksempel på en test som både er klinisk relevant, har høy psykometrisk kvalitet, og som vil bidra til å forsterke grunnlaget i nevropsykologiske undersøkelser." Psykolog Håkan Nyman, med. dr., spesialist i nevropsykologi

Nå finnes Cogmed Arbeidsminnetrening på iPad og Android!

Nå er Cogmed Arbeidsminnetrening mer tilgjengelig! Treningsprogrammene Cogmed JM, Cogmed RM og Cogmed QM er nå utviklet for å kunne brukes på iPad og Android-nettbrett. Dette gjør treningen lettere for små barn og personer med motoriske vansker, som ellers har problemer med å bruke en datamus. Last ned Cogmeds app gratis fra App Store eller Google play og prøv demoversjonen. For å kunne gjennomføre en trening, trenger du tilgang til en Årslisens eller en Individuell trening.
Hukommelsen består av ulike deler, og én av dem er arbeidsminnet. Arbeidsminnet kan beskrives som evnen til å holde på aktuell informasjon i hukommelsen under en kort tid og samtidig bearbeide denne informasjonen, mens man utfører mentale oppgaver. Cogmed Arbeidsminnetrening bygger på mer en 20 års forskning fra Karolinska Institutet i Sverige. De fremste effektene man kan se fra treninger som er utført av barn, ungdom og voksne er økt konsentrasjon, utholdenhet ved kognitive krevende oppgaver, økt innlæringskapasitet samt impulskontroll.

Kort om Cogmed Arbeidsminnetrening

Selve treningen bygger på øvelser som skal gjennomføres i en intensiv treningsperiode på 25 økter, gjerne fem dager i uken over fem uker. Vanskelighetsnivået på øvelsene tilpasses kontinuerlig til hvert individ og utfordrer hele tiden den øvre grensen for arbeidsminnets kapasitet. Cogmed Arbeidsminnetrening skjer i samarbeid mellom den som trener og en coach. Coachen deltar og fungerer som en støtte under hele treningsperioden.

Les mer om Cogmed Arbeidsminnetrening ››

Gratis skåringsprogram til Vineland-II

Nå kan man laste ned et gratis skåringsprogram til Vineland-II i Excel-format, noe som gjør det enkelt å skåre og sammenstille resultatet. Man kan velge å enten registrere råskåre totalt per delskala eller råskårene for hvert enkelt testledd. Programmet genererer deretter en resultatsammenstilling.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows. I tillegg trenger man Microsoft Excel.

Før du laster ned skåringsprogrammet, sjekk hvilken versjon av Excel du har installert på din datamaskin.

Klikk her for å se hvilken versjon av Excel du har installert på din datamaskin ››

Vineland-II Skåringsprogram (for Excel 2007 eller senere versjoner) ››

Vineland-II Skåringsprogram (for Excel 2003 eller tidligere versjoner) ››

Kortfattede instruksjoner for registrering av data i skåringsprogrammet til Vineland-II ››

Manual for Vineland-II skåringsprogram ››

Erfaringer med bruk av Vineland-II

Som psykolog i psykosomatikken/psykiatrien har jeg stor nytte av Vineland-II i møte med våre klienter. Fra Vineland-II får jeg informasjon om hvordan klienten/pasienten fungerer sosialt, kommunikativt, hans/hennes dagligdagse ferdigheter og motoriske funksjon; altså hvordan individet fungerer på sentrale og nødvendige områder i livet, områder som er viktige enten det er barn eller voksne. Ut fra dette får man en forståelse av individets tilpasningsevner sammenliknet med en normgruppe for hva som forventes for andre på samme alder. En kan danne seg hypoteser om mulige diagnoser, forstå individets utviklingsnivå, få grunnlag for å kommunisere individets behov til bydel/kommune, i tillegg til at en får mye konkret informasjon om et individ.

Noen av de som henvises kan det være vanskelig å få et klart bilde av og å teste psykologisk; det kan være lavt fungerende individer, nyankomne innvandrere eller andre som er vanskelig å teste direkte. Da har en Vineland-II! Vineland-II gir et godt bilde av hvor en kan starte.

I habiliteringstjenesten og i psykosomatikken kan man ofte få spinkle henvisninger der henviser ikke kjenner individet, og vi har få muligheter til å innhente opplysninger om hvordan personen har fungert. Da har jeg brukt Vineland-II som innledning. Med Vineland-II har jeg på en enkel måte kunnet se hvordan personen fungerer på sentrale områder, sammenliknet med en norm for andre på samme alder, og deretter hvilke områder vi bør fokusere på. Dette har vi jobbet ut fra og intervenert i forhold til. Etter noen år kan vi, igjen med Vineland-II, se om disse intervensjonene har fungert. Vineland-II er en norm som vi kan planlegge våre tjenester etter, og der en etter en tid kan sjekke om tjenestene har virket.

Habiliteringstjenesten, spesialisthelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk kontor og kommunene vil ha bruk for et anvendelig instrument som Vineland-II. Vineland-II er lett å administrere og kan brukes av de fleste yrkesgrupper som har kjennskap til utviklingspsykologi. Nå som Vineland-II har kommet i en skandinavisk versjon med skandinaviske normer, er dette en klar forbedring med sikrere informasjon, ettersom vurderingen av målpersonen skjer etter skandinavisk målestokk.

Eirin Lorentzen
Psykologspesialist i nevropsykologi, Avd. for nevropsykiatri og psykosomatikk Rikshospitalet OUS. Holder kurs for Vineland-brukere, nye og øvede, ta kontakt på elorentz@gmail.com eller telefon 477 19 366.

Ny versjon av Cogmed Arbeidsminnetrening

Nå lanserer vi den nye og tredje versjonen av Cogmed Arbeidsminnetrening. Nå når alle våre kunder har blitt oppgradert til onlineversjon med tilgang til alle treningsprogrammene, fortsetter vi å forbedre metoden for både coachen og de som trener. Den tredje versjonen inneholder et nytt verktøy for å måle framgang og en etterlengtet digital coachopplæring.

Progresjonsindikator som måler framgang
Arbeidsminnetreningen utvikles nå med et måleverktøy som viser personens fremskritt – med en progresjonsindikator. Progresjonsindikatoren er integrert i treningsprogrammet der første måling gjennomføres når treningen begynner og deretter på dag 10, 15, 20 og ved det siste treningstilfellet. Med hjelp av progresjonsindikatoren kan man nå tydelig følge forbedringen av arbeidsminnet i hverdagssituasjoner. Måleverktøyet kommer til å fungere som et komplement til dagens treningsindeks, og hensikten er å vise de oppnådde effektene på en tydeligere og mer objektiv måte enn med dagens treningsindeks.

Ny forskning
De første forskningsresultatene rundt progresjonsindikatoren viser at Cogmed Arbeidsminnetrening gir en betydelig forbedring av både arbeidsminnet og evnen til å følge instruksjoner. Personene har i gjennomsnitt forbedret sine resultater med 25-30 prosent på disse to områdene. Resultatene tyder på att også hoderegningen forbedres, men resultatene her er ikke like tydelige.

Utviklingen fortsetter
Den nye versjonen er enda et steg for oss på Pearson Assessment å møte den stigende etterspørselen på en kvalifisert metode som hjelper barn og voksne til å øke sin konsentrasjonsevne. Innføringen av progresjonsindikatoren gjør treningsprogrammet bedre og legger grunnen for utviklingen av framtidens treningsprogram. Ut ifra resultatene i progresjonsindikatoren og nye vitenskapelige oppdagelser arbeider vi kontinuerlig med å utvikle og forbedre treningsprogrammet.

Vil du prøve den nye progresjonsindikatoren? Logg inn med brukernavn test og passord testcpi.

Test den nye progresjonsindikatoren ››

Barn født prematurt kan trene opp kognitive funksjoner

Nevrologiske forstyrrelser ses hyppigere hos barn født prematurt enn hos barn født til termin. Flere studier har vist at premature ofte har nedsatt konsentrasjonsevne, vansker med eksekutive funksjoner og dårlig arbeidsminne. Disse funksjonene er essensielle for læring, planlegging og problemløsning. Videre vil de påvirke hvordan barnet mestrer skolegangen og fungerer sosialt. Svikt i disse funksjonene kan derfor få store konsekvenser også i voksen alder og i arbeidslivet.

Les hele artikkelen her ››

RBANS - nytt screeninginstrument

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) er utviklet for å indentifisere og kartlegge nevrokognitive funksjonsforstyrrelser. I løpet av 20 til 30 minutter får man et bilde av pasientens fungering når det gjelder oppmerksomhet, verbale og visuospatiale evner samt umiddelbar og utsatt hukommelse.

RBANS brukes i en rekke situasjoner hvor man trenger en rask vurdering av nevrokognitive funksjoner, og er mye brukt i forskning, blant annet hos personer med psykose eller hjerneskader. Forskning har vist at testen kan brukes innen en rekke områder, for eksempel ved diagnostisering av demens, psykoser, schizofreni, traumatisk hjerneskade og andre sykdommer i sentralnervesystemet. Et nytt mål for bevisst underprestering (malingering) øker også testresultatenes gyldighet.

I tillegg til å fungere som en rask og effektiv screeningtest, kan RBANS benyttes for å følge utviklingen av progressive sykdommer og effekten av rehabilitering, noe som forenkler planleggingen av videre behandling. Testen har også to parallelle versjoner, noe som bidrar til et mer gyldig resultat ved gjentatte testinger.

Deltestene som inngår i RBANS er klassiske nevrokognitive oppgaver, som kopiering av komplekse figurer, benevningsoppgaver, spatiale- og hukommelesoppgaver. Utviklingen foregikk parallelt i Norge, Sverige og Danmark mellom 2011 og 2012, og RBANS er en av få nevropsykologiske tester som har skandinaviske normer.

CELF-4 - ny språktest

Å kommunisere er nødvendig for alle hverdagsaktiviteter vi gjør, og har en avgjørende betydelse for framgang i skolen. Viktige kunnskaper og evner når det kommer til muntlig (og skriftlig) språk er blant annet ordmobilisering, språkforståelse, forståelse for språkets gramatiske syntaktiske struktur i tillegg til språklig produksjon. For raskere å kunne identifisere barn med språkforstyrrelser har vi utviklet en diagnostiskt test med navn CELF-4.

Det er den første språktesten i sitt slag og tillbyr en fleksibel og allsidig vurderingsprosess for å identifisere, vurdere og følge opp språklige vansker hos barn i alderen 5:0–12:11 år. CELF-4 er en omfattende test som inneholder tretten forskjellige deltester for å vurdere et barns ferdigheter eller vansker med blant annet forståelse av instruksjoner, betydningen av ord, ordforråd (semantikk), setningsstruktur (syntaks) og gjenkalling og repetisjon av muntlige formuleringer (hukommelse). Samlet sett gjør CELF-4 det mulig å foreta en fleksibel og bred språkvurdering, samt å anbefale tiltak på bakgrunn av testresultatene.