Trenger du hjelp til å finne riktig testverktøy?

Nedenfor presenteres en liste med noen utvalgte produkter innenfor ulike områder. Vi håper dette kan hjelpe deg med å finne passende test.

Til deg som arbeider med barn og ungdom

WPPSI-IV (2-7 år) - Test for vurdering av kognitive evner hos barn

WPPSI-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av små barns kognitive evner. Revideringen er basert på aktuell forskning og kliniske erfaringer når det gjelder tidlig utvikling. Den nyeste versjonen er mer brukervennlig og effektiv å administrere. Samtidig er testmateriellet mer engasjerende for barna, noe som innebærer at motivasjonen opprettholdes og testresultatene blir mer pålitelige.

Vineland-II (2-21 år) - Kartleggingsinstrument for vurdering av adaptiv atferd hos barn og ungdom

Vineland-II kan brukes i en rekke sammenhenger hvor det er behov for å vurdere hvordan et individ fungerer i hverdagen. Informasjon om et individs adaptive fungering er viktig i forbindelse med kartlegging og diagnostisering, planlegging og oppfølging av behandlingstiltak samt utforming av støtteordninger.

WISC-IV (6-16 år) - Test for vurdering av kognitive evner hos barn og ungdom

WISC-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av barn og ungdommers kognitive evner. Nye deltester er lagt til, bl.a. for å gi bedre mål på arbeidsminne, prosesseringshastighet og ”fluid reasoning”.

Nepsy-II (3-16 år) - Test for nevropsykologisk undersøkelse av barn og ungdom

NEPSY-II er en omfattende nevropsykologisk undersøkelsesmetode som gir et bilde av et barns kognitive fungering innen de seks domenene Oppmerksomhet og eksekutive funksjoner, Språklige funksjoner, Hukommelses- og innlæringsfunksjoner, Sensomotoriske funksjoner, Sosial persepsjon og Visuospatiale funksjoner.

CELF-4 (5-12:11 år) - Test for vurdering av språkvansker

Språklig samspill inngår i de fleste hverdagsaktiviteter og har en avgjørende betydning for skoleprestasjoner. Eksempler på komponenter som er viktige for muntlige (og skriftlige) språkferdigheter, er språkforståelse, forståelse av grammatiske regler og syntaktisk struktur og språklig produksjon. De 13 deltestene i CELF-4 vurderer disse språklige aspektene i tillegg til verbal korttidshukommelse og arbeidsminne samt pragmatisk språk. Sistnevnte vurderes gjennom et separat vurderingsskjema som gjør det mulig å fange opp barnets språk i ulike kommunikasjonssituasjoner i hverdagen.

BYI-II (7-18 år) - Selvrapporteringsskala for vurdering av selvbilde samt psykisk og sosial problematikk hos barn og ungdom

BYI-II er en skala for avdekking og vurdering av selvbilde samt psykiske vansker hos barn og ungdom. Skalaen administreres som et spørreskjema og består av fem delskalaer som dekker fem ulike områder eller psykologiske konstrukter: selvbilde, angst, depresjon, sinne og normbrytende atferd.

Movement ABC-2 (3–16 år) - Test for vurdering av barns motoriske utviklingsnivå

Movement ABC-2 er den reviderte versjonen av denne klassiske bevegelsestesten for å identifisere og vurdere problemer i barns motoriske utvikling. Testresultatene er enkle å tolke og deles inn i et ”trafikklyssystem” som indikerer graden av motoriske vansker.

D-KEFS (8-89 år) - Test for vurdering av eksekutive funksjoner

D-KEFS er en samling av frittstående tester som har til formål å måle eksekutive funksjoner hos barn og voksne. Resultatene gir et uttømmende bilde av eventuelle problemer med kontroll over egen atferd, planlegging og strategivalg, organisering, regulering av følelser og reaksjoner, arbeidsminne, grad av fleksibilitet og abstraksjonsnivå i tenkningen, med mer.

 

Til deg som arbeider med ungdom/voksne

WAIS-IV (16-90 år) - Test for vurdering av kognitive evner

WAIS-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av ungdommers og voksnes kognitive evner. WAIS-IVs struktur er fornyet for bedre å reflektere aktuell forskning og praksis innenfor evneområdet. Nye deltester er lagt til, bl.a. for å gi bedre mål på arbeidsminne, prosesseringshastighet og ”fluid reasoning”.

WAIS-IV NI (20-75 år) - Test for en utdypende vurdering av kognitive funksjoner

WAIS-IV NI er en prosessorientert test som gjør det mulig å gjennomføre en mer dyptgående analyse av testpersonens kognitive evner. Ved å bruke WAIS-IV NI kan man både få ytterligere kvantitativ og kvalitativ informasjon om hvilke faktorer som kan ha påvirket testpersonens resultat på en deltest eller en indeks i WAIS-IV.

RBANS (20-89 år) - Screeninginstrument for vurdering av kognitive funksjoner

RBANS er en kortfattet, individuelt administrert screeningtest som måler oppmerksomhet, verbale ferdigheter, visuospatiale ferdigheter samt umiddelbar og utsatt hukommelse. RBANS kan fylle ulike funksjoner innen flere områder. Testen kan brukes alene, eller som en innledende screening for å vurdere om en mer omfattende nevropsykologisk utredning er nødvendig. Innen helsevesenet er RBANS brukt for å vurdere om det foreligger hukommelsessvikt eller demens, samt ved psykiatriske utredninger og rehabilitering. RBANS finnes også i to parallelle versjoner, noe som reduserer innlæringseffekter ved gjentatte testinger.

D-KEFS (8-89 år) - Test for vurdering av eksekutive funksjoner

D-KEFS er en samling av frittstående tester som har til formål å måle eksekutive funksjoner hos barn og voksne. Resultatene gir et uttømmende bilde av eventuelle problemer med kontroll over egen atferd, planlegging og strategivalg, organisering, regulering av følelser og reaksjoner, arbeidsminne, grad av fleksibilitet og abstraksjonsnivå i tenkningen, med mer.

Brown ADD Scales (12-18+ år) - Screeninginstrument for vurdering av ADHD-problematikk

Brown Attention-Deficit Disorder Scales består av to spørreskjemaer. Ett for aldersintervallet 12–18 år og ett for intervallet 18 år og oppover. Brown ADD Scales er en brukervennlig og effektiv test som kan administreres i løpet av 10–20 minutter. Skalaen kan brukes som et screeninginstrument, som del av en mer omfattende utredning eller for å kartlegge effekter av behandling.

Dersom du har spørsmål angående bruksområder eller tester generelt, send en e-post til support.se@pearson.com eller ring 800 164 02.