Vi søker logopeder og logopedstudenter!

VI SØKER LOGOPEDER OG LOGOPEDSTUDENTER! 

 

Nå innleder Pearson Sweden AB1 det skandinaviske standardiseringsarbeidet av Clinical Evaluation of Language Fundamentals – Fifth edition, CELF-5!  

I mer enn 10 år har norske logopeder har tilgang til CELF-4, som siden dens utgivelse har blitt ett bredt anvendt instrument når det gjelder vurdering av språkutvikling hos barn i alderen 5 – 12 år.  

Nå starter reisen mot en ny og oppdatert versjon av CELF og vi håper du vil være med! 

CELF-5 har beholdt den tidligere versjonens struktur og formål. Gjennom et antall deltester som undersøker forskjellige aspekter ved språklige ferdigheter, gir CELF-5 et bredt bilde av et barns språkutvikling og bidrar med verdifull informasjon i det diagnostiske arbeidet. Sammensetningen av deltestene i den nye versjonen er endret og innholdet i oppgavene er oppdatert. Utover det overgripende målet Grunnleggende språkferdigheter, generer CELF-5 også indekser for mer avgrensede språklige områder: 

 • Reseptivt språk 
 • Ekspressivt språk 
 • Språklig innhold 
 • Språklig struktur (5 – 8 år)/Språklig hukommelse (9- 16 år) 

  Den norske versjonen kommer til å normeres for barn i alderen 5 – 16 år som har norsk som førstespråk, noe som gjør at aldersintervallet blir bredere sammenlignet med CELF-4.  

   

  NORSKT OG SKANDINAVISKT UTVIKLINGARBEID 

  I likhet med CELF-4 blir CELF-5 utviklet parallelt på norsk, svensk og dansk i et samarbeide med kliniske eksperter fra alle tre land for å deretter utprøves og normeres i representativt skandinavisk utvalg. I Norge skal totalt 234 barn og unge testes i to ulike faser.   

  • Den første fasen (utprøvning), er fokusert på å forsikre at de forskjellige oppgavene fungerer som de skal, det vil si, at de har en relevant vanskelighetsgrad, er ekvivalente på tvers av de skandinaviske språkene og bidrar til god reliabilitet i deltestene.  
  • Den andre fasen (normering), bygger på analyser av data fra utprøvningen og har som formål å samle normdata som kan ligge til grunn for vurdering av et enkelt barns resultat.  

  Den første fasen (som innebærer testing av 66 barn i Norge) starter våren 2022 og den andre fasen med normering av 168 barn begynner i 2023. Vi regner med å ferdigstille CELF-5 mot slutten av 2024 og kommer til å utgis som en tradisjonell papirversjon, men også i digitalt format.  

   

  BLI MED OG JOBBE SOM TESTLEDER! 

  Nå søker vi testledere til den første fasen i prosjektet, utprøvningen av CELF-5.  

  Som testleder får du tidlig kunnskap om det instrumentet som kommer til å bli mange logopeders viktigste utredningsverktøy de neste årene. Du får også muligheten til å prøve instrumentet på barn uten språkvansker, noe som gir en god referanseramme i det kliniske arbeidet.   

  Under finner du spørsmål og svar om prosjektet og din rolle.   

  Hva innebærer det å jobbe som testleder? 

  Du skal teste et antall barn med en utprøvningsversjon av CELF-5. Du skal selv rekruttere barn i aktuelle aldersgrupper, ha kontakt med barnet og hans eller hennes foreldre (inkludert å innhente foreldres skriftlige samtykke), og teste barnet på passende sted som du selv velger i samråd med foreldrene.  

  Hvordan vet jeg hvilke barn som kan være aktuelle å teste? 

  Barna som skal inngå i utprøvingen skal være helt «vanlige barn» i aktuelle aldre. Barna skal ha en typisk språkutvikling for sin alder, med de variasjoner som forekommer i normalpopulasjonen. Det handler ikke om å finne «flinke» barn eller motsatt, barn med språklige vansker. Mer informasjon om rekrutering av egnede barn gis under CELF-5 kurset som innleder prosjektet til våren.  

  Da det er viktig at de barna som inngår i utprøvningen er representative for populasjonen kommer det til å stilles krav på barnets kjønn, alder og foreldrenes utdanningsnivå. Du kommer til å bestemme hvilke barn som skal testes sammen med ansvarlig prosjektleder hos Pearson. Alle barn som testes må passe inn i utvalgsplanen for prosjektet, derfor kan du bare teste de barna som du har blitt enig med vår prosjektleder om.   

  Hvor mange barn skal jeg teste? 

  For å jobbe som testleder må du teste minst 5 barn. Og gjerne flere!  

  Hvor lang tid tar en testing?  

  Det varier med barnets alder og generelle språklige evne. For de yngste barna kommer testen til å avbrytes relativt tidlig da mange oppgaver er for vanskelige. Eldre barn kommer av naturlige årsaker kunne svare på flere oppgaver og da tar testen lengre tid. Regn med cirka 1-2 timer per testing.   

  Spiller det noen rolle hvor i landet jeg bor og kan teste? 

  Nei. Vi har gjerne en geografisk spredning, du kan bo hvor som helst i Norge.   

  Jeg kjenner ikke til CELF – kan jeg fortsatt være med? 

  Ja. Alle testledere kommer til å få et kurs før noen testinger gjennomføres. Kurset er digitalt. En «prøve-testing» må også gjennomføres og godkjennes før utprøvningstestinger innledes.   

  Hvordan får jeg testmateriale? 

  Alle testledere får tilsendt det materialet som trengs for det antall testinger som skal gjennomføres. Testmaterialet er i papirformat.   

  Når starter prosjektet og hvor lang tid har jeg for å gjennomføre alle mine testinger? 

  Vi regner med å holde kurs i april/mai 2022. Deretter kan man begynne å teste. Samtlige testinger skal være gjennomført senest den 31 august 2022.   

  Kan jeg fortelle foreldene eller barnet hvilket resultat barnet fikk på testen? 

  Nei. Et veldig viktig prinsipp er at vi «tester testen» - ikke barnet. Utprøvningen skal sørge for at testen fungerer for sitt formål. Testen kommer heller ikke til å være ferdig og derfor kommer det ikke til å være mulig å få noen resultater. Ingen andre utenom deg selv og prosjektleder hos Pearson får se individuelle barns protokoller.   

  Får jeg betalt? Får barnet/forelderen noen kompensasjon? 

  Ja. Du får 1000 NOK per testing. Barnet/forelderen får 500 NOK i form av et gavekort.   

  Pearson står for andre omkostninger forbundet med prosjektet, for eksempel porto. Reiser refunderes ikke med mindre de på forhånd avtales og godkjennes av Pearsons prosjektleder.     

  Når datainnsamlingen er avsluttet får du er deltagerbevis. Og selvfølgelig nevnes alle testledere i manualen til CELF-5!   

  Kommer det til å finnes skriftlig informasjon som jeg kan bruke ved rekruttering av barn/foreldre? 

  Ja. Du kommer til å få detaljert informasjon som kan gis til foreldene. I informasjonsmaterialet kommer det til å fremgå hva CELF-5 er, hva testen har som hensikt å måle og hvorfor det er viktig at deres barn gis mulighet til å delta. Det finnes også informasjonsmaterial utformet for barn.   

  Hvordan tilgodeses de etiske aspektene? Hvordan håndteres personopplysninger? 

  Alle foreldre som tillater barnet sitt å delta i utprøvningen må signere et samtykkeskjema hvor hensikten med studien fremgår, informasjon om hvordan personopplysninger håndteres, hvordan data skal brukes og at man når som helst har rett til å avbryte deltakelsen eller ta tilbake samtykket. Ingen testinger får gjennomføres uten foreldres informerte skriftlige samtykke.   

  Etter en gjennomført testing skal protokollen og signert samtykke sendes til ansvarlig prosjektleder hos Pearson. Testprotokollen skal, bortsett fra barnets svar på oppgavene, kun inneholde ID-nummer (til intern bruk), barnets kjønn, alder og foreldrenes utdanningsnivå. Kun ansvarlig prosjektleder hos Pearson har tilgang til personopplysninger. All innkommet data behandles strengt konfidensielt. Databasen anonymiseres etter at datainnsamlingen er avsluttet og data kommer kun til å presenteres i tabeller på gruppenivå i testens manual.  

  Er det noe spesielt å tenke på når det gjelder Covid-19? 

  Alle testledere skal følge rådene til nasjonale retningslinjer. Se for eksempel https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/ 

   

  Hvis du er interessert i å delta, opprettes en skriftlig avtale mellom deg og Pearson. Denne avtalen regulerer vilkårene for vårt samarbeide, som hvor mange du skal teste, honorar samt spørsmål rundt konfidensialitet og sikkerhet. 

   

  Vi håper vi har vekket din interesse for å delta som testleder! Vi lover at det både blir et spennende og givende prosjekt. Og viktig! Du kommer til å bidra til at logopeder over hele Skandinavia får tilgang til et instrument som kan bidra til en bedre utredning og mer sikker diagnostikk når det gjelder språkforstyrrelse hos barn og unge.  

  Ta kontakt med ansvarlig prosjektleder Caroline Horgen for mer informasjon.  

  Caroline Horgen 

  caroline.horgen@pearson.com 

  +46 79 098 21 52 

  Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

  Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.