Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

WISC-IV

David Wechsler, 2003
Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth edition
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk 60–80 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2009
Kompetansekrav Sertifisert bruker av evnetester, Autorisert Psykolog, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO)
Aldersintervall 6–16 år
Type test Test for vurdering av kognitive evner hos barn og ungdom

WISC-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av barn og ungdommers kognitive evner. WISC-IVs struktur er fornyet for bedre å reflektere aktuell teori og praksis innenfor evneområdet. Nye deltester er lagt til, bl.a. for å gi bedre mål på arbeidsminne, prosesseringshastighet og ”fluid reasoning”, mens andre deltester har utgått. Videre er testoppgavene og stimulusmateriellet fornyet, for å bli mer engasjerende. Aldersintervallet er utvidet oppover til 16 år og 11 måneder.

WISC-IV består av ti kjernedeltester og fem supplerende deltester - de sistnevnte står i parentes nedenfor. Skalaens struktur er basert på en inndeling av de femten deltestene i følgende fire indekser: Verbal Forståelsesindeks (VFI), Perseptuell Resonneringsindeks (PRI), Arbeidsminneindeks (AMI) og Prosesseringshastighetsindeks (PHI). VFI består av deltestene Likheter, Ordforståelse, Resonnering, (Informasjon) og (Ordresonnering). PRI består av deltestene Terningmønster, Bildekategorier, Matriser og (Bildeutfylling). AMI består av deltestene Tallhukommelse, Bokstav-tall-serier og (Regning). PHI består av deltestene Koding, Symbolleting og (Utstrykning). For å kunne beregne Fullskala-IQ (FSIQ) kan kun to kjernedeltester erstattes av supplerende deltester.

En nyhet i WISC-IV er muligheten for å beregne General Ability Indeks (GAI); et sammensatt mål på generelle evner som er mindre sensitivt enn FSIQ når det gjelder arbeidsminnets og prosesseringshastighetens innflytelse. Videre kan man beregne til sammen syv prosesskårer, som baseres på resultatet deltestene Terningmønster, Tallhukommelse og Utstrykning. Disse prosesskårene gir informasjon om hvilke kognitive prosesser som bidrar til prestasjonen på respektive deltester.

Det norske standardiseringsarbeidet beskrives i Manual Del 1. Kapittelet ”Hvordan kan WISC-IV brukes?” gir veiledning i tolkning og formidling av testresultater, og er skrevet av spesialist i klinisk psykologi og nevropsykologi, Per Håkan Brøndbo. I Manual Del 2 finnes samtlige testoppgaver og retningslinjer for administrering og skåring av de enkelte deltestene.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av WISC-IV er tilpasset norske forhold og har norske normer.

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
WISC-IV Protokoll, 25 stk.*
Varekode 0000000210820
kr 1 125,00
WISC-IV Svarhefte 1, 25 stk.*
Varekode 0000000210821
kr 895,00
WISC-IV Svarhefte 2, 25 stk.*
Varekode 0000000210822
kr 770,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell

Digital

Skåringsprogram – OBS: Har utgått fra vårt sortiment 

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows. Enbrukerlisens.

Last ned programvaremanualen til skåringsprogrammet for WISC-IV ››