David Wechsler, 2003

WISC-IV

Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth edition

David Wechsler, 2003

WISC-IV

Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth edition
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva
kr 990,00
WISC-IV Protokoll, 25 stk.*
Protokollen er endret for å beskytte oppgaveinnholdet. Oppgavene på deltestene Resonnering, Informasjon og Regning presenteres derfor kun med stikkord. Bruk WISC-IV Manual Del 2 for korrekt administrering.
Varekode 0000000210820
kr 785,00
WISC-IV Svarhefte 1, 25 stk.*
Koding og Symbolleting
Varekode 0000000210821
kr 675,00
WISC-IV Svarhefte 2, 25 stk.*
Utstrykning
Varekode 0000000210822
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.
Administrering
Individuell
Type test
Test for vurdering av kognitive evner hos barn og ungdom
Kompetansekrav
Sertifisert bruker av evnetester, Autorisert Psykolog, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO)
Tidsforbruk
60–80 minutter
Aldersintervall
6–16 år
Språkversjon
Norsk versjon, 2009

WISC-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av barn og ungdommers kognitive evner. WISC-IVs struktur er fornyet for bedre å reflektere aktuell teori og praksis innenfor evneområdet. Nye deltester er lagt til, bl.a. for å gi bedre mål på arbeidsminne, prosesseringshastighet og ”fluid reasoning”, mens andre deltester har utgått. Videre er testoppgavene og stimulusmateriellet fornyet, for å bli mer engasjerende. Aldersintervallet er utvidet oppover til 16 år og 11 måneder.

WISC-IV består av ti kjernedeltester og fem supplerende deltester - de sistnevnte står i parentes nedenfor. Skalaens struktur er basert på en inndeling av de femten deltestene i følgende fire indekser: Verbal Forståelsesindeks (VFI), Perseptuell Resonneringsindeks (PRI), Arbeidsminneindeks (AMI) og Prosesseringshastighetsindeks (PHI). VFI består av deltestene Likheter, Ordforståelse, Resonnering, (Informasjon) og (Ordresonnering). PRI består av deltestene Terningmønster, Bildekategorier, Matriser og (Bildeutfylling). AMI består av deltestene Tallhukommelse, Bokstav-tall-serier og (Regning). PHI består av deltestene Koding, Symbolleting og (Utstrykning). For å kunne beregne Fullskala-IQ (FSIQ) kan kun to kjernedeltester erstattes av supplerende deltester.

En nyhet i WISC-IV er muligheten for å beregne General Ability Indeks (GAI); et sammensatt mål på generelle evner som er mindre sensitivt enn FSIQ når det gjelder arbeidsminnets og prosesseringshastighetens innflytelse. Videre kan man beregne til sammen syv prosesskårer, som baseres på resultatet deltestene Terningmønster, Tallhukommelse og Utstrykning. Disse prosesskårene gir informasjon om hvilke kognitive prosesser som bidrar til prestasjonen på respektive deltester.

Det norske standardiseringsarbeidet beskrives i Manual Del 1. Kapittelet ”Hvordan kan WISC-IV brukes?” gir veiledning i tolkning og formidling av testresultater, og er skrevet av spesialist i klinisk psykologi og nevropsykologi, Per Håkan Brøndbo. I Manual Del 2 finnes samtlige testoppgaver og retningslinjer for administrering og skåring av de enkelte deltestene.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av WISC-IV er tilpasset norske forhold og har norske normer.

For effektiv og korrekt beregning av skårer tilbys et skåringsprogram. Resultatene presenteres i form av skalerte skårer, indeks- og IQ-skårer med konfidensintervall samt persentiler. Resultatene presenteres også grafisk. Vi erstatter ikke bortkomne skåringsprogrammer.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows. Enbrukerlisens.

Last ned programvaremanualen til skåringsprogrammet for WISC-IV ››