Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Alle bestillinger som er lagt inn før den 16. desember 2022 kommer til å bli levert før den 31. desember 2022. *Dette gjelder ved kjøp av alt papirmateriell, alle digitale instrumenter og lisenser så langt lageret rekker og med forbehold om uforutsette endringer.

Aktuelt

Viktig informasjon til våre kunder

Fra og med 16. januar 2017 skal du angi organisasjonsnummer, når du bestiller via vår e-handel på hjemmesiden. Angi nummeret i samme format som i eksempelet på bildet.

Eksempel organisasjonsnummer

Nettbasert administrering av Sensory Profile 2

Sensory Profile 2 gir informasjon som er viktig for å forstå et barns sanseprosesseringsmønster, hvilke sanseopplevelser som han eller hun unngår, er spesielt følsom for eller oppsøker. Ut i fra resultatene kan man få råd når det gjelder intervensjonsplanlegging. Nå er nettbasert administrering, scoring og resultatsammenstilling av SP2 tilgjengelig på Q-global.

Les mer her ››

Nettbasert D-REF – på norsk med skandinaviske normer!

Nå lanseres Delis Rating of Executive Functions, utviklet for vurdering av eksekutiv fungering hos barn og ungdom i alderen 6–16 år. D-REF kan raskt og enkelt administreres til individer der det er mistanke om atferdsproblematikk og kognitive vansker, som ofte er relatert til ADHD, autismespekterforstyrrelser, lærevansker, traumatisk hjerneskade og andre utviklingsmessige, nevrologiske eller psykologiske tilstander som påvirker den eksekutive fungeringen.

Les mer og bestill D-REF >>

Oppdatering av Cogmeds treningsprogram!

Cogmed Arbeidsminnetrening er nå oppdatert, slik at de alderstilpassede programmene Cogmed JM, Cogmed RM og Cogmed QM utnytter en større del av skjermen. Programmene ligner dermed mer versjonen som allerede finnes på iPad og Android.

Oppdateringen krever at din versjon av flash ikke er eldre enn 2 år. Vi anbefaler derfor at du oppdaterer Adobe Flash Player. Samtidig er det en fordel å bruke Google Chrome som nettleser (Flash oppdateres automatisk i Chrome).

Trenger du hjelp til å finne riktig testverktøy?

Nedenfor presenteres en liste med noen utvalgte produkter innenfor ulike områder. Vi håper dette kan hjelpe deg med å finne passende test.

Til deg som arbeider med barn og ungdom

WPPSI-IV (2-7 år) - Test for vurdering av kognitive evner hos barn

WPPSI-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av små barns kognitive evner. Revideringen er basert på aktuell forskning og kliniske erfaringer når det gjelder tidlig utvikling. Den nyeste versjonen er mer brukervennlig og effektiv å administrere. Samtidig er testmateriellet mer engasjerende for barna, noe som innebærer at motivasjonen opprettholdes og testresultatene blir mer pålitelige.

Vineland-II (2-21 år) - Kartleggingsinstrument for vurdering av adaptiv atferd hos barn og ungdom

Vineland-II kan brukes i en rekke sammenhenger hvor det er behov for å vurdere hvordan et individ fungerer i hverdagen. Informasjon om et individs adaptive fungering er viktig i forbindelse med kartlegging og diagnostisering, planlegging og oppfølging av behandlingstiltak samt utforming av støtteordninger.

WISC-IV (6-16 år) - Test for vurdering av kognitive evner hos barn og ungdom

WISC-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av barn og ungdommers kognitive evner. Nye deltester er lagt til, bl.a. for å gi bedre mål på arbeidsminne, prosesseringshastighet og ”fluid reasoning”.

Nepsy-II (3-16 år) - Test for nevropsykologisk undersøkelse av barn og ungdom

NEPSY-II er en omfattende nevropsykologisk undersøkelsesmetode som gir et bilde av et barns kognitive fungering innen de seks domenene Oppmerksomhet og eksekutive funksjoner, Språklige funksjoner, Hukommelses- og innlæringsfunksjoner, Sensomotoriske funksjoner, Sosial persepsjon og Visuospatiale funksjoner.

CELF-4 (5-12:11 år) - Test for vurdering av språkvansker

Språklig samspill inngår i de fleste hverdagsaktiviteter og har en avgjørende betydning for skoleprestasjoner. Eksempler på komponenter som er viktige for muntlige (og skriftlige) språkferdigheter, er språkforståelse, forståelse av grammatiske regler og syntaktisk struktur og språklig produksjon. De 13 deltestene i CELF-4 vurderer disse språklige aspektene i tillegg til verbal korttidshukommelse og arbeidsminne samt pragmatisk språk. Sistnevnte vurderes gjennom et separat vurderingsskjema som gjør det mulig å fange opp barnets språk i ulike kommunikasjonssituasjoner i hverdagen.

BYI-II (7-18 år) - Selvrapporteringsskala for vurdering av selvbilde samt psykisk og sosial problematikk hos barn og ungdom

BYI-II er en skala for avdekking og vurdering av selvbilde samt psykiske vansker hos barn og ungdom. Skalaen administreres som et spørreskjema og består av fem delskalaer som dekker fem ulike områder eller psykologiske konstrukter: selvbilde, angst, depresjon, sinne og normbrytende atferd.

Movement ABC-2 (3–16 år) - Test for vurdering av barns motoriske utviklingsnivå

Movement ABC-2 er den reviderte versjonen av denne klassiske bevegelsestesten for å identifisere og vurdere problemer i barns motoriske utvikling. Testresultatene er enkle å tolke og deles inn i et ”trafikklyssystem” som indikerer graden av motoriske vansker.

D-KEFS (8-89 år) - Test for vurdering av eksekutive funksjoner

D-KEFS er en samling av frittstående tester som har til formål å måle eksekutive funksjoner hos barn og voksne. Resultatene gir et uttømmende bilde av eventuelle problemer med kontroll over egen atferd, planlegging og strategivalg, organisering, regulering av følelser og reaksjoner, arbeidsminne, grad av fleksibilitet og abstraksjonsnivå i tenkningen, med mer.

 

Til deg som arbeider med ungdom/voksne

WAIS-IV (16-90 år) - Test for vurdering av kognitive evner

WAIS-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av ungdommers og voksnes kognitive evner. WAIS-IVs struktur er fornyet for bedre å reflektere aktuell forskning og praksis innenfor evneområdet. Nye deltester er lagt til, bl.a. for å gi bedre mål på arbeidsminne, prosesseringshastighet og ”fluid reasoning”.

WAIS-IV NI (20-75 år) - Test for en utdypende vurdering av kognitive funksjoner

WAIS-IV NI er en prosessorientert test som gjør det mulig å gjennomføre en mer dyptgående analyse av testpersonens kognitive evner. Ved å bruke WAIS-IV NI kan man både få ytterligere kvantitativ og kvalitativ informasjon om hvilke faktorer som kan ha påvirket testpersonens resultat på en deltest eller en indeks i WAIS-IV.

RBANS (20-89 år) - Screeninginstrument for vurdering av kognitive funksjoner

RBANS er en kortfattet, individuelt administrert screeningtest som måler oppmerksomhet, verbale ferdigheter, visuospatiale ferdigheter samt umiddelbar og utsatt hukommelse. RBANS kan fylle ulike funksjoner innen flere områder. Testen kan brukes alene, eller som en innledende screening for å vurdere om en mer omfattende nevropsykologisk utredning er nødvendig. Innen helsevesenet er RBANS brukt for å vurdere om det foreligger hukommelsessvikt eller demens, samt ved psykiatriske utredninger og rehabilitering. RBANS finnes også i to parallelle versjoner, noe som reduserer innlæringseffekter ved gjentatte testinger.

D-KEFS (8-89 år) - Test for vurdering av eksekutive funksjoner

D-KEFS er en samling av frittstående tester som har til formål å måle eksekutive funksjoner hos barn og voksne. Resultatene gir et uttømmende bilde av eventuelle problemer med kontroll over egen atferd, planlegging og strategivalg, organisering, regulering av følelser og reaksjoner, arbeidsminne, grad av fleksibilitet og abstraksjonsnivå i tenkningen, med mer.

Brown ADD Scales (12-18+ år) - Screeninginstrument for vurdering av ADHD-problematikk

Brown Attention-Deficit Disorder Scales består av to spørreskjemaer. Ett for aldersintervallet 12–18 år og ett for intervallet 18 år og oppover. Brown ADD Scales er en brukervennlig og effektiv test som kan administreres i løpet av 10–20 minutter. Skalaen kan brukes som et screeninginstrument, som del av en mer omfattende utredning eller for å kartlegge effekter av behandling.

Dersom du har spørsmål angående bruksområder eller tester generelt, send en e-post til support.se@pearson.com eller ring 800 164 02.

Nå kommer WPPSI-IV - på norsk med skandinaviske normer!

Nå publiseres den etterlengtede norske versjonen av Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition, utviklet for å måle den kognitive utviklingen hos små barn i alderen 2:6–7:7 år. WPPSI-IV har gjennomgått omfattende forbedringer og er oppdatert på bakgrunn av forskning og kliniske erfaringer som er gjort siden lanseringen av den forrige versjonen, WPPSI-III.

Se introduksjonsfilmen nedenfor:

Les mer og bestill WPPSI-IV >>

Advarer mot bruk av uautoriserte tester

Bruk av uautoriserte tester og kartleggingsverktøy er et problem i norsk helsevesen. − I verste fall kan det føre til at testresultater feiltolkes. Det sier fagsjef i Norsk psykologforening, Andreas Høstmælingen. Han oppfordrer helsemyndighetene til større innsats i arbeidet for å kvalitetssikre tester og kartleggingsverktøy.

Les artikkelen her >>

Brown Attention-Deficit Disorder Scales, nå med utvidet aldersintervall

Vi lanserer nå to nye spørreskjemaer til Brown ADD Scales. Ett for aldersintervaller 12–18 år og ett for aldersgruppen 18 år og oppover. Brown ADD Scales er en brukervennlig og effektiv test, som kan administreres i løpet av 10–20 minutter. Skalaen kan brukes som et screeninginstrument, som del av en mer omfattende utredning eller for å kartlegge effekter av behandling.

Spørreskjemaene gir et bilde av funksjonsnivået innen fem områder:

1 Organisere, prioritere og komme i gang med arbeid
2 Fokusere, opprettholde og skifte oppmerksomhet
3 Aktivitetsnivå, energi og bearbeidingshastighet
4 Frustrasjonstoleranse og regulering av følelser
5 Arbeidsminne og gjengivelse

Skjemaene inneholder 40 oppgaver hver og kan administreres til individer over 12 år.

Instrumentet genererer én totalskåre: ADD Kombinert (for samtlige områder). Resultatet tolkes i forhold til en grenseverdi, samt som en profil over de ulike funksjonsområdene. Det er gjennomført en norsk oversettelse og bearbeiding av testleddene med amerikanske normdata.

Les mer om Brown ADD Scales ››