ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Raven's 2 Progressive Matrices – Second Edition

→ Klikk på lenken, så kan du se en lengre presentasjon av Raven's 2 ←

Enkel og fleksibel vurdering av ikke-verbale evner og barn og voksne

Raven's Progressive Matrices 2 - Raven's 2, er en ikke-verbal test for bedømming av generelle evner. Raven’s 2 er en revidert versjon av Raven´s Progressive Matrices, og samler alle tidligere versjoner i én og samme test. Den reviderte utgaven inneholder nye oppgaver og har oppdaterte normer. Den nåværende versjonen er avsatt for alderen 4:0 - 69:11 år med europeiske normer. Normdata fra Sverige, Norge og Danmark er inkludert i normunderlaget.

Oppgavene i Raven’s 2 stiller krav på:

  • Oppfatning av og oppmerksomhet på visuelle detaljer
  • Konklusjonsevne, evne til å tenke logisk og abstrakt
  • Visuell og spatial evne
  • Kategoriseringsevne
  • Evne til simultan informasjonsbearbeiding
  • Arbeidsminne

Oppgavene som skal løses består av geometriske figurer og fordi de muntlige instruksjonene er minimale og ingen verbale eller skriftlige svar kreves, minimeres påvirkningen språkforståelse kan ha på et testresultat. Raven’s 2 kan derfor med fordel brukes for å bedømme generell kognitiv evne hos personer med ulik språklig og kulturell bakgrunn.

Nye oppgaver

Alle oppgaver i Raven's 2 er nykonstruerte, men måler fortsatt de underliggende kognitive evner, som RPM måler. Samtlige oppgaver er nå i farge med hensikt å gjøre matrisene mer tiltalende og interessante. Fargene er gransket at ekspertise for å forsikre at de ikke er til ulempe for personer med fargeblindhet.

Økt fleksibilitet og sikkerhet

Raven’s 2 kan administreres enten digitalt på Q-global (Se mer under fliken Digital) eller i en papirversjon. Når Raven’s 2 administreres digitalt, besvarer hver testperson en unik sammensetning av oppgaver tilfeldig hentet ut av en omfattende oppgavebank med hjelp av en algoritme. Dette bidrar til å redusere innlæringseffekter, spredningen og kunnskapen om inngående oppgaver. En fordel med digital administrering er også at skåring og resultatsammenstilling skjer automatisk.

Oppgavebanken omfatter et bredt spektrum av over 300 oppgaver med ulike vanskelighetsgrader for å kunne dekke hele aldersintervallet som tidligere inkluderte CPM, SPM og APM. Algoritmen forsikrer også ekvivalens mellom samtlige versjoner. Ettersom papirversjonene er generert fra samme oppgavebank, kan de ved behov, erstattes av en av de digitale versjonene for eksempel når brukeren har grunn til å mistenke at oppgavene i papirversjonen kan være kjent for testpersonen. På samme måte kan de digitale versjonene erstattes av papirversjonen hvis brukeren for eksempel ikke har tilgang til internett, datamaskin eller nettbrett.

Økt brukervennlighet

Flere faktorer bidrar til at Raven’s 2 er betydelig mer brukervennlig enn de tidligere versjonene.

  • Brukeren har, utfra behov og ressurser, mulighet å velge mellom digitale versjoner og tradisjonelle papirversjoner.
  • CPM, SPM og APM er slått sammen til én test, med én manual og én felles stimulusbok og svarark for alle aldre. Når testen administreres digitalt, får testpersonen korrekt versjon automatisk basert på testalder.
  • Raven’s 2 gir mulighet for mer effektiv administrering. Den digitale kortversjonen tar kun 20 minutter å gjennomføre for alle aldre. De digitale langversjonene er tidsbegrenset til maksimalt 30 minutter for alderen 4:0-8:11 år, og maksimalt 45 minutter for alderen 9:0 – 69:11 år.
  • Retningslinjer til testleder og instruksjoner til testperson er forenklet og forkortet. Ved digital administrering er det demonstrasjons- og innlæringsoppgaver med visuelt støtte noe som reduserer behovet for muntlige instruksjoner. For testpersoner med nedsatt kognitive evner finnes det dog mer utførlige instruksjoner som gjør det enklere å forstå oppgaven.
  • Til slutt finnes det mulighet for brukere via en øvelseslink å gjøre seg kjent med det digitale formatet og hvordan oppgavene presenteres til testpersonen.

Bruksområder

Raven’s 2 er konstruert for å gi en rask og pålitelig vurdering av en persons generelle evner. Når testen brukes korrekt, er det et effektivt instrument for å skille mellom personer hvor den kognitive fungeringen kan sies å være gjennomsnittlig, og de som er særlig evnerike eller alternativt, har en intellektuell funksjonsnedsettelse. Raven’s 2 er passende dersom man har begrenset tid slik at et estimat på generelle evner er tilstrekkelig eller som screening for å bedømme behovet for en mer omfattende utredning av en persons kognitive evner. Det anbefales at hvis en testperson oppnår et lavt resultat på Raven’s 2 at brukeren følger opp med en mer omfattende kognitiv bedømming som for eksempel en relevant Wechslerskala.

Raven’s 2 passer for:

  • Et estimat på generelle evner når en mer omfattende vurdering av en persons kognitive styrker og svakheter ikke er nødvendig eller gjennomførbar.
  • Et estimat av generelle evner hos personer med ekspressive eller reseptive språkvansker eller som har en annen språklig og/eller kulturell bakgrunn.
  • Et estimat på generelle evner hos personer med nedsatt hørsel.
  • Screening med hensikt å avgjøre hvorvidt en mer omfattende utredning av kognitive evner er nødvendig.
  • Oppfølgende vurdering av personer som tidligere har gjennomgått mer omfattende utredninger og tiden er begrenset.
  • Estimat av generelle kognitive evner i ulike typer av forskningssammenheng.
Digital administrering – økt fleksibilitet og sikkerhet

Raven’s 2 kan administreres enten digitalt på Q-global eller i en papirversjon. Når testen administreres digitalt, besvarer hver testperson en unik sammensetning av oppgaver tilfeldig hentet ut av en omfattende oppgavebank med hjelp av en algoritme. Dette bidrar til å redusere innlæringseffekter samt spredningen av og kunnskapen om inngående oppgaver. Ved digital administrering er det demonstrasjons- og innlæringsoppgaver med visuelt støtte, noe som reduserer behovet for muntlige instruksjoner. En annen fordel med digital administrering er også at skåring og resultatsammenstilling skjer automatisk.

Tre versjoner

Raven’s 2 Digital Langversjon
Den digitale langversjonen inneholder:

 • 36 oppgaver for aldersgruppen 4:0–8:11. Tidsgrensen er 30 minutter.
 • 48 oppgaver for aldersgruppen 9:0–69:11. Tidsgrensen er 45 minutter.

Hver testperson får en unik sammensetning av oppgaver, tilfeldig hentet ut av oppgavebanken.

Raven’s 2 Digital Kortversjon
Den digitale kortversjonen inneholder:

 • 24 oppgaver for alle aldre. Tidsgrensen er 20 minutter.

Hver testperson får en unik sammensetning av oppgaver, tilfeldig hentet ut av oppgavebanken.

Raven’s 2 – Papirversjon
Papirversjonen inneholder:

 • Totalt 60 oppgaver, fordelt på fem oppgavegrupper, med 12 oppgaver i hver gruppe.

Tidsgrensen for aldersgruppen 4:0–8:11 er 30 minutter, totalt administreres 36 oppgaver.
Tidsgrensen for aldersgruppen 9:0–69:11 er 45 minutter, totalt administreres 48 oppgaver.

Digital rapport

Her kan du se eksempelrapport for digital administrering av Raven’s 2.  

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av Raven’s 2 er resultatet av et skandinavisk samarbeidsprosjekt.
Normene bygger på europeiske data og omfatter alderen 4:0 - 69:11 år. Normalpopulasjonsdata ble samlet inn under høsten 2018 til våren 2019 parallelt i Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Frankrike, Spania og Tyskland.

Kliniske data fra særlig evnerike (N=21) og individer med Intellektuell funksjonsnedsettelse (N=20) er samlet inn i Sverige og Danmark.

Vil du avtale en produktpresentasjon om Raven's 2 online, eller har du et annet spørsmål? Klik her.

Bestill Raven's 2 her!Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top