ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.
offset_610319

WISC-V i stedet for WAIS-IV

Hei! 

 

Er det mulig å erstatte WAIS-IV med WISC-V ved testing av en 17 år gammel person? Dette gjelder en situasjon der man mistenker at skårene blir ganske lave, og man vil derfor begynne med oppgaver på noe lavere nivå enn ved 16 års alder.

 

Svar: 

Både Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V) og Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition (WAIS-IV) er klinisk psykologiske måleinstrumenter som brukes for å vurdere et individs kognitive evner. En av de viktigste forskjellene mellom begge testene er målgruppene de er utviklet for. WISC-V er konstruert for å vurdere kognitive ferdigheter hos barn og ungdom i alderen 6 til 16 årMålgruppen for WAIS-IV er unge og voksne mellom 16 og 90 år. Aldersspennet 6–16 år for WISC-V og 16–90 år for WAIS-IV gjenspeiler da også spennet i alderen til normeringsutvalget brukt under standardisering og validering av de respektive testene. 

I både WISC-V og WAIS-IV finnes det standardskårer – skalerte skårer og indeksskårer – som representerer et individs prestasjon i forhold til jevnaldrende. Standardskårer beregnes ved å sammenstille og konvertere testresultater til normskårer for en gitt aldersgruppe. For å få en pålitelig vurdering av en 17 år gammel person bør man derfor anvende den testen som gir et godt normativt sammenligningsgrunnlag med andre personer på samme alder. WISC-V inneholder normer for flere aldersgrupper, men ingen av disse aldersgruppene baserer seg på alder høyere enn 16 år. Uten et slikt sammenligningsgrunnlag er det da vanskelig å kunne tolke skåren til en 17-åring på en pålitelig måte, til om med hvis man mistenker at individets prestasjonsnivå skulle være mye lavere enn hos jevnaldrende. Vurderer man å bruke WISC-V eller WAIS-IV med et 17 år gammelt individ, er det da kun WAIS-IV som er normert og inneholder standardskårer for denne alderen.  

Hensikten med både WISC-V og WAIS-IV er også å måle en persons prestasjon ved visse fastlagte forhold. For å oppnå et testresultat som kan tolkes i henhold til aldersnormene er det viktig at de standardiserte retningslinjene for administrering og skåring følges nøye, da det er disse som ble brukt under standardiseringen av testen. For eksempel avgjør barnets alder i WISC-V hvor i en deltest administreringen begynner. Velger man å bruke denne testen med et 17 år gammelt individ, vil man bryte de standardiserte retningslinjene, ettersom det ikke finnes noen startpunkter for alderen høyere enn 16 år. Dette i sin tur kan føre til upålitelige og ugyldige resultater. 

Som indikert ovenfor ligger overlappet mellom begge testene på 16 år. Det er derfor mulig å erstatte WAIS-IV med WISC-V så lenge personen som utredes er 16 år gammel. Det er faktisk anbefalt å bruke WISC-V i stedet for WAIS-IV dersom en 16-åring antas å ha et kognitivt evnenivå som ligger under gjennomsnittet. Det kan også være en fordel å administrere WISC-V ved denne alderen dersom individet har begrensede norskkunnskaper eller språkvansker.  

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.

top