Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.
GettyImages-1049273308

Ulike antall deltester i Fullskala-IQ

Hei! 

 

Hvorfor bygger Fullskala-IQ (FSIQ) på et resultat fra ti deltester i WISC-IV, men på et resultat fra kun sju deltester i WISC-V?

 

Svar: 

I en lengre tid har forskere argumentert for at den data man får fra WISC bedre kan beskrives ved hjelp av fem i stedet for fire faktorer. Ved oppdatering av WISC-IV til WISC-V ble det tatt hensyn til dette, ettersom WISC-V ikke lenger omfatter fire, men fem primære indekser: Verbal forståelsesindeks, Visuospatial indeks, Flytende resonneringsindeks, Arbeidshukommelsesindeks og Prosesseringshastighetsindeks. Den nye faktorstrukturen resulterte i sin tur i at man måtte tilpasse utformingen av Fullskala-IQ (FSIQ).


FSIQ utgjør et samlet mål på et individs kognitive fungering i WISC-testene. Utforming av FSIQ baserer seg på ulike typer informasjonskilder, så som nye forskningsresultater, ekspertuttalelser, statistiske analyser og brukerundersøkelser.

Det finnes flere faktorer som har bidratt til at FSIQ bygger på et resultat fra sju deltester i WISC-V, og ikke på ti deltester som i WISC-IV. Indeksens innhold og struktur underbygges først og fremst av ny forskning innen området og et ønske om å forkorte administreringstiden for å kunne oppnå Fullskala-IQ.

Oppdatering av psykologiske tester, så som WISC, omfatter ofte en dyptgående analyse av ny forskning innen det aktuelle området. Nye teorier og forskningsresultater om for eksempel kognitive evner kan til en stor grad påvirke hvordan testen utformes. For eksempel har man oppdaget at deltesten Regning ikke bare måler flytende resonnering, som man tidligere trodde. I WISC-V tar man hensyn til denne nye kunnskapen og tillater deltesten å lade på den flytende resonneringsfaktoren så vel som arbeidshukommelsesfaktoren og den verbale forståelsesfaktoren.

I forbindelse med utvikling av WISC-V skapte ny kunnskap og nye forskningsresultater også en ambisjon om å forbedre testens evne til å måle og beskrive et individs kognitive ferdigheter. Derfor ble tre nye deltester konstruert: Figurvekter, Visuelle puslespill og Bildehukommelse. Hensikten med de nye deltestene var også å styrke enkelte faktorer i den nye femfaktormodellen.

Samtidig var det et ønske om å redusere administreringstiden for å kunne beregne FSIQ. Det ble mulig blant annet gjennom strengere regler for å avbryte og ved å inkludere færre deltester i FSIQ. Beslutningen om hvilken deltest som skulle bidra til FSIQ var godt begrunnet og vitenskapelig basert.

Alle disse oppdateringene har ført til at FSIQ i WISC-V er en bedre representasjon av rådende kunnskap innom kognisjons- og intelligensforskning, samt omfatter en raskere administreringsprosedyre. Dessuten viser de statistiske analysene at reliabilitetskoeffisienten for FSIQ i WISC-V er utmerket (.95) og i nært samsvar med FSIQ i WISC-IV (.97). Omfanget av korrelasjoner mellom WISC-V og WISC-IV tyder også på at de to instrumentene måler likeartede konstrukter og har like gode psykometriske egenskaper.

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.