brownjpg

Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) er et nevropsykologisk instrument. Vurderingsskalaene er først og fremst utviklet for å brukes som screening ved kartlegging av vansker med eksekutive funksjoner og ved ADHD.

Brown_EFA_NO
browninfoNO
Mind_Brain_1_RGB

Eksekutive funksjoner og oppmerksomhet

ADHD påvirker omtrent 5–7,5 prosent av barn og 3–5 prosent av voksne mennesker globalt. Brown EF/A er utviklet for å vurdere eksekutive funksjoner relatert til ADHD hos personer som er 5 år og eldre (normene går til 44 år). Skalaen består av 8 skjemaer som kan brukes av tre forskjellige respondenter (foreldre, lærere og selvvurdering).

 Brown EF/A er utviklet for å måle et bredt konsept av oppmerksomhet som en dynamisk gruppe samhandlende eksekutive funksjoner – og eventuelle nedsettelser i dem. Utsagnene er gruppert i seks domener, og hvert av domenene representerer et underliggende aspekt ved eksekutive funksjoner og deres relasjon til ADHD, basert på modellen til forfatteren Thomas E. Brown.

Seks domener:

 • Aktivering (organisere, prioritere og komme i gang med arbeidet)
 • Oppmerksomhet (fokusere, opprettholde og skifte oppmerksomhet)
 • Energi (Regulering av årvåkenhet, opprettholdelse av
 • innsats og bearbeidingshastighet)
 • Følelser (frustrasjonstoleranse og regulering av følelser)
 • Hukommelse (arbeidshukommelse og gjengivelse)
 • Handling (kontrollere og regulere innsats/aktiviteter)

Hva er nytt i Brown EF/A?

 • Nytt navn for å tydeliggjøre testens hensikt.
 • Utvidede domener. Det sjette domenet Handling er lagt til for alderen 13–18 år.
 • Nye og oppdaterte utsagn.
 • Enklere skåring. Et nytt sammensatt mål er tilgjengelig som forenkler sammenligning på tvers av spørreskjemaer.
 • Nye svaralternativer. Den forrige versjonens svaralternativer fokuserte på frekvens, mens Brown EF/A er rettet mot alvorlighetsgrad.
 • Oppdaterte normer for alderen 5–44 år. Brukeren kan også velge mellom kombinerte og kjønnsoppdelte normer for alle aldersintervaller.
 • Digital versjon. Brown EF/A finnes nå i Q-global.
Lightbulb_2_RGB

Användningsområden

Den nye versjonen er basert på ny forskning og klinisk erfaring og er rettet mot DSM-5. Den har flere bruksområder, som for eksempel:

 • Screening
 • Som en del av en omfattende utredning
 • Oppfølgning og behandlingseffektivitet
 • Forskning
Target_1_RGB
Location_Maps_1_RGB

Det er flere aspekter av Brown EF/A som skiller den fra eksisterende og konkurrerende produkter:

 • Den kliniske og forskningsbaserte forankringen. Skalaen er basert på mer enn 20 års klinisk og forskningsmessig erfaring.
 • Spesifikke og situasjonsavhengige utsagn. I utsagnene legges det vekt på å skille mellom rutinemessige/uinteressante situasjoner og det som er selvvalgt/interessant.
 • Fokus på alvorlighetsgrad fremfor frekvens. Brown EF/A er utviklet for å identifisere de symptomene som oppleves som mest problematiske for personen. Det skiller skalaen fra mange andre vurderingsskalaer som er rettet mot frekvens (for eksempel D-REF, BRIEF, ADHD RS).
 • Situasjonsavhengig. Brown EF/A gjør det mulig å se en persons vansker fra flere perspektiver og oppnå en mer dekkende vurdering.
 • Innretning med DSM-5. Allerede siden forrige versjon, Brown ADD, er skalaen lagt tett opp til diagnosekriteriene for ADHD i DSM-5.

Det skandinaviske utviklingsarbeidet

Brown EF/A bygger på konstruktøren dr. Thomas Browns mer enn 25 år med klinisk erfaring og forskning på barn, ungdom og voksne med ADD og ADHD. 

Ved utviklingen av den skandinaviske versjonen av Brown EF/A er skalaene oversatt og kulturelt tilpasset. For å sikre at items er forståelige og har klinisk relevans har yrkesaktive psykologer med stor erfaring med ADHD-utredninger vært involvert og gitt feedback.

Normene for den skandinaviske versjonen av Brown EF/A er utarbeidet på grunnlag av til sammen 1400 respondenter. Disse respondentene er fordelt på de tre vurderingsskjemaene Foreldreskjema, Lærerskjema og Selvvurderingsskjema. 

Reliabiliteten i så vel normgruppen som for den kliniske gruppen var overveiende god til utmerket for samtlige vurderingsskjemaer og aldersgrupper.

Når det gjelder validiteten til Brown EF/A, viser tilpasningsmålene i faktoranalysen en velfungerende faktorstruktur for den skandinaviske versjonen. Analyser viser sammenhenger med moderate til store korrelasjoner mellom klustrene i Brown EF/A og vurderingsskalaen D-REF for den skandinaviske valideringen. Analyser mellom ADHD-gruppen og matchede kontroller fra normalpopulasjonen viser store forskjeller mellom klinisk gruppe og kontrollgruppe.

Cogs_RGB
Classroom_1_RGB

Vil du vite mer?

Har du spørsmål om eller kommentarer til Brown EF/A? Eller vill du bestille en produktpresentasjon i forbindelse med lanseringen? Ikke nøl med å ta kontakt med våre produktspesialister.