ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Å bedømme kognitive evner uavhengig av språk

Hvert år kommer det et stort antall mennesker fra andre land til Norge. Blant dem er det mange barn og ungdommer, som skal integreres i det norske skolesystemet. Disse har, som alle andre, ulike forutsetninger og behov som skolen har som oppgave å møte på best mulig måte. Noen ganger kreves det en vurdering av et enkelt barns kognitive kapasitet med hensikt å få en større forståelse av barnets generelle kognitive evner og forutsetninger for læring. Å utrede barn med en annen kulturell og språklig bakgrunn innebærer en utfordring. Hvordan bedømmer man generell kognitiv evne uavhengig av språk? Hvordan formidler vi hensikten med en slik vurdering til elever, lærere og omsorgspersoner? Ett mulig alternativ er en ikke-verbal test for å danne seg inntrykk om barnets eventuelle styrker og svakheter.

Med Wechsler Nonverbal Scale of Ability- WNV kan man bedømme generelle kognitive evner raskt og helt ikke-verbalt. WNV egner seg for psykologer som har behov for en enkel, ikke-verbal evnetest ved utredning av barn og ungdommer som er nye i Norge og har bakgrunn fra et annet språk. Testen kan også brukes for barn og unge med språkbaserte innlæringsvansker, språkforstyrrelser eller hørselshemning.

WNV består av seks deltester: Matriser, Koding, Puslespill, Gjenkjenning, Spatialt minnespenn og Tegneserier. Deltestene er valgt ut for måle flere aspekter av ikke-verbal fungering med hovedvekt på flytende resonnering, det vil si evnen til å håndtere abstraksjoner, regler, generaliseringer og logiske relasjoner. Samtlige deltester kan gis uten muntlige instruksjoner og krever ingen verbal svar. Deltestene er inndelt i to aldersintervaller; 4–7 år og 8–21 år, og det er mulig å administrere to eller fire deltester i begge aldersintervallene.

Synet på evnetester kan variere i forhold til kunnskap og kulturell bakgrunn. For enkelte kan en psykologisk vurdering oppleves som negativt og stigmatiserende, som kan bidra til en usikkerhet hos barn og foreldre. For å øke forståelsen for hva en evnetest er og hvorfor man skal gjennomføre en, finnes det informasjonsmateriell på 20 ulike språk. Informasjonen er formulert til den som skal testes, men skal være hensiktsmessig til foreldre og omsorgspersonen dersom det er et barn som skal testes.

Tekstene gir en kortfattet beskrivelse av hva en evnetest er, hensikten med en slik test samt hvordan den administreres. Tekstene bør anses som kompletterende til øvrig informasjon til omsorgspersoner og foreldre med annet morsmål enn norsk.

Les mer og bestill WNV ››

Last ned denne informasjonen om WNV som PDF (til testleder) ››


Last ned informasjonsmaterialet på 20 ulike språk: 


albansk engelsk nederlandsk    russisk     tigrinja
arabisk fransk pashto serbisk tyrkisk
bosnisk    kurdisk persisk somali      tysk
dari            makedonsk    romani spansk        urdu


Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top