Sensory Profile 2

Winnie Dunn (2014)
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk 15–30 minutter avhengig av hvilke vurderingsskjemaer som administreres
Språkversjon Norsk versjon, 2016
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Logoped
Aldersintervall 0 måneder til 14:11 år
Type test Kartleggingsinstrument for vurdering av sensorisk bearbeiding

Sensory Profile 2 gir informasjon som er viktig for å forstå et barns sanseprosesseringsmønster, hvilke sanseopplevelser som han eller hun unngår, er spesielt følsom for eller oppsøker. Basert på resultatene er det muligheter for å planlegge hensiktsmessige intervensjoner, som er viktig i flere kliniske sammenhenger for å kunne støtte barnets behov for tilpasning i hverdagen. Resultatene kan også bidra med innsikter i utredninger hvor man mistenker ADHD eller autismespekterforstyrrelser.

Sensory Profile 2 bygger på Winnie Dunns modell for sensorisk bearbeiding

Sensory Profile 2 består av fire Vurderingsskjemaer:

 • Infant Sensory Profile 2, som består av 25 utsagn og besvares av omsorgspersoner som har barn i alderen 0–6 måneder.
 • Toddler Sensory Profile 2, som består av 54 utsagn og besvares av omsorgspersoner som har barn i alderen 7–35 måneder.
 • Child Sensory Profile 2, som består av 86 utsagn og besvares av omsorgspersoner som har barn i alderen 3–14 år.
 • School Companion Sensory Profile 2, som består av 44 utsagn og besvares av lærere som har elever i alderen 3–14 år.

Resultatsammenstilling

Resultatet fra Infant-versjonen presenteres som en total råskåre og skåreintervall som kan uttrykkes i verbale beskrivelser: Mye mindre enn de fleste andre, Mindre enn de fleste andre, Det samme som de fleste andre, Mer enn de fleste andre og Mye mer enn de fleste andre.

Resultatet fra Toddler-versjonen presenteres på 3 ulike måter og uttrykkes i verbale beskrivelser: Mye mindre enn de fleste andre, Mindre enn de fleste andre, Det samme som de fleste andre, Mer enn de fleste andre og Mye mer enn de fleste andre:

 • Ut ifra kvadrantene Søker sanseinntrykk, Unnviker sanseinntrykk, Sensorisk følsom og Nedsatt registrering.
 • Ut ifra de sensoriske delene Generell bearbeiding, Auditiv bearbeiding, Visuell bearbeiding, Bearbeiding av berøring, Bearbeiding av bevegelse og Oral sensorisk bearbeiding.
 • Ut ifra atferdsdelen Atferd forbundet med sensorisk bearbeiding.

Resultatet fra Child-versjonen presenteres på 3 ulike måter og uttrykkes i verbale beskrivelser: Mye mindre enn de fleste andre, Mindre enn de fleste andre, Det samme som de fleste andre, Mer enn de fleste andre og Mye mer enn de fleste andre:

 • Ut ifra kvadrantene Søker sanseinntrykk, Unnviker sanseinntrykk, Sensorisk følsom og Nedsatt registrering.
 • Ut ifra de sensoriske delene Auditiv bearbeiding, Visuell bearbeiding, Bearbeiding av berøring, Bearbeiding av bevegelse, Bearbeiding av kroppsstilling og Oral sensorisk bearbeiding.
 • Ut ifra atferdsdelene Atferd forbundet med sensorisk bearbeiding, Sosiale/Emosjonelle responser forbundet med sensorisk bearbeiding og Oppmerksomhet forbundet med sensorisk bearbeiding.

Resultatet fra School-versjonen presenteres på 4 ulike måter og uttrykkes i verbale beskrivelser: Mye mindre enn de fleste andre, Mindre enn de fleste andre, Det samme som de fleste andre, Mer enn de fleste andre og Mye mer enn de fleste andre:

 • Ut ifra kvadrantene Søker sanseinntrykk, Unnviker sanseinntrykk, Sensorisk følsom og Nedsatt registrering.
 • Ut ifra de sensoriske delene Auditiv bearbeiding, Visuell bearbeiding, Bearbeiding av berøring, Bearbeiding av bevegelse.
 • Ut ifra atferdsdelen Atferd forbundet med sensorisk bearbeiding.
 • Ut ifra skolefaktorene: Skolefaktor 1 tydeliggjør elevens behov for ekstern støtte ved læringsaktiviteter. Skolefaktor 2 tydeliggjør elevens bevissthet og oppmerksomhet i skole- og læringsmiljøet. Skolefaktor 3 tydeliggjør elevens grad av toleranse for sanseinntrykk i læringssituasjoner. Skolefaktor 4 reflekterer elevens tilgjengelighet ved læringsaktiviteter.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av SP2 er resultatet av et skandinavisk samarbeidsprosjekt. Spørreskjemaet for omsorgspersoner (Child-versjonen) ble besvart av 729 foreldre. Når det gjelder spørreskjemaet for lærere (School Companion), ble data kun samlet inn i Danmark, hvor 240 lærere besvarte spørreskjemaet. Ingen skandinaviske data er samlet inn for spørreskjemaene for småbarn, Toddler og Infant, her brukes amerikanske normer.

Det ble også samlet inn data for to kliniske grupper. 41 omsorgspersoner til barn med ADHD-diagnoser og 56 omsorgspersoner til barn med autisme besvarte Child-versjonen.

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Sensory Profile 2 Komplett
kr 3 365,00
Infant Sensory Profile 2, 25 st*
kr 660,00
Toddler Sensory Profile 2, 25 st*
kr 660,00
Child Sensory Profile 2, 25 st*
kr 660,00
School Companion Sensory Profile 2, 25 st*
kr 660,00
Sensory Profile 2 Norsk manualsupplement
kr 475,00
Sensory Profile 2 User´s Manual
kr 1 685,00
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Sensory Profile 2 Skåring – 25 resultatrapporter
kr 530,00
Sensory Profile 2 Skåring – Lisens 1 år
kr 530,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell

Digital

Nettbasert administrering, scoring og resultatsammenstilling på Q-global

Q-global er en internettbasert plattform hvor man kan administrere og skåre tester samt generere rapporter. Den internettbaserte løsningen innebærer at du alltid har tilgang til skåringsprogrammet uten å måtte installere programmet lokalt på en datamaskin. For å logge inn, trenger man kun et brukernavn og passord som man skaper selv. Systemet krever – som en sikkerhetsfunksjon – at passordet endres hver 90. dag.

All data overføres i kryptert form til en dedikert serverpark i Canada.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å lagre testpersoners navn på Q-global. For økt sikkerhet, kan man derfor bruke egne ID-koder.

Informasjon om datalagring og sikkerhet ››

Sensory Profile 2 på Q-global

I tillegg til å skåre SP2 (Det vil si registrere råskårer fra spørreskjermer som er administrert som blyant og papirversjon) finnes det ytterligere tre måter å administrere spørreskjemaet digitalt i Q-global:

 • Skjermadministrering: Be respondenten (forelder eller lærer) å besvare skjemaet via en datamaskin med Internett, mens du gjennomfører annet som inngår i utredningen.
 • Skjermadministrering med støtte: Hjelp respondenten med å besvare skjemaet dersom han eller hun har manglende språkforståelse eller problemer med å forstå betydningen av utsagnene.
 • Fjernadministrering: Send en e-postinvitasjon med en lenke til respondenten via Q-global. E-posten kan redigeres slik at du kan forklare formålet med spørreskjemaet. Inkluder også kontaktinformasjonen din dersom respondenten trenger å ta kontakt med eventuelle spørsmål.

Etter administreringen genereres en Resultatsammenstilling, se en mer detaljert beskrivelse av hva som inngår i denne under fliken Beskrivelse.

Systemkrav for SP2 administrering og skåring på Q-global ››

Bestille Sensory Profile 2

For å få tilgang til Sensory Profile 2 på plattformen Q-global, bestiller produktet som vanlig på nettbutikken. Personen som oppfyller kompetansekravet i nettbutikken, mottar en e-post hvor han eller hun kan opprette et personlig brukernavn og passord på Q-global. Legg merke til at samme kompetansekrav gjelder for Q-global som for SP2. Systemet krever - som en sikkerhetsfunksjon - at passordet endres hver 90. dag.

Legg merke til at dersom brukeren allerede har tilgang til Q-global, knyttes SP2-lisensen til eksisterende konto.

Nedlastninger

pdf
(Størrelse: 749.8 KB)