Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Adhd

Om adhd

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) er en nevropsykiatrisk funksjonsnedsettelse som innebærer vansker med å konsentrere seg, regulere aktivitetsnivået og kontrollere impulser. Problemer med å komme i gang med aktiviteter er også vanlig. Symptomene fremtrer ofte i ung alder og påvirker den daglige funksjonen på flere områder: skole, arbeid og sosial interaksjon.

Et vanlig forekommende problem ved ADHD er nedsatt eksekutiv funksjon. Vi har flere tester som måler eksekutive funksjoner. Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) er et sett med deltester som måler eksekutiv fungering hos barn og barn og voksne.

Før en eventuell testing med D-KEFS kan det være hensiktsmessig å administrere et vurderingsinstrument som måler eksekutive funksjoner. Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) er primært utviklet for bruk som screening ved kartlegging av vansker med eksekutive funksjoner og ADHD.

Ettersom det er stor grad av komorbiditet mellom ADHD og andre utviklingsrelaterte og psykiatriske sykdommer, er det viktig å være oppmerksom på andre psykiatriske symptomer ved vurdering av ADHD. Med den svenske versjonen av Behavior Assessment System for Children, Third Edition (BASC-3) kan avvikende atferd og tegn på psykisk uhelse kartlegges, og sterke og svake sider kan tydeliggjøres. BASC-3 har også en spesifikk indeks som, avhengig av symptomer, gir en indikasjon på om ADHD kan foreligge. En analyse av resultatene fra BASC-3 gir også et dypere innblikk i om problematikken kan knyttes til andre diagnostiske kriterier i ICD-10 eller DSM-5.

Søker du etter verktøy for kartlegging av oppmerksomhetsproblemer og vil vite hvordan de kan brukes i arbeidet ditt? Klikk på lenkene nedenfor, eller ta kontakt med en av våre produktspesialister for å få en kostnadsfri presentasjon.

Ett vanligt förekommande problem vid adhd är nedsatt exekutiv funktion. Vi har flera test som mäter exekutiva funktioner. Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) är en uppsättning deltest som mäter exekutivt fungerande hos barn och barn och vuxna.

Innan en eventuell testning med D-KEFS kan det vara hjälpsamt att administrera en skattningskala som mäter exekutiva funktioner. Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) är primärt utvecklat för att användas som screening i en kartläggning av svårigheter med exekutiva funktioner och adhd.

Eftersom det föreligger hög grad av komorbiditet mellan adhd och andra utvecklingsrelaterade och psykiatriska sjukdomar är det viktigt att vara vaksam på andra psykiatriska symptom under en adhd-bedömning. Med hjälp av den svenska versionen av Behavior Assessment System for Children, Third Edition (BASC-3) kan beteendeavvikelser och tecken på psykisk ohälsa kartläggas, och även styrkor och svagheter tydliggöras. BASC-3 har också ett specifikt index som beroende på symtom ger en indikation huruvida adhd kan föreligga. Analys av resultaten från BASC-3 ger även en djupare inblick i om problematiken kan kopplas till andra diagnostiska kriterier i ICD-10 eller DSM-5.

Letar du efter verktyg för att kartlägga uppmärksamhetsproblem och hur de kan användas i ditt arbete? Klicka på länkarna nedanför eller kontakta en av våra produktspecialister för en kostnadsfri presentation.

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.