Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

WISC-V

Finnes også i et digitalt format på våre plattformer Q-interactive og Q-global.

David Wechsler, 2014
Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk 45 – 80 minutter avhengig av valgte deltester og barnets alder
Språkversjon Norsk versjon, 2017
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Masterprogram i pedagogikk/spesialpedagogikk/pedagogisk- psykologisk rådgivning + To års praksis fra PPT + Testteoretisk kompetanse fra NTNU, Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO)
Aldersintervall 6:0–16:11 år
Type test Test for vurdering av kognitive evner hos barn og ungdom

WISC-V

Wechlser Intelligence Scale for Children – Fifth Edition er den femte, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av intellektuelle evner hos barn og ungdom i alderen 6:0-16:11 år. WISC-V er vesentlig revidert og oppdatert på bakgrunn av forskning og kliniske erfaringer som er gjort siden lanseringen av den forrige versjonen. Revideringen innebærer at skalaens struktur er endret fra en modell med fire faktorer, til en femfaktormodell. Et antall nye deltester og prosessmål er inkludert for å utvide skalaens kliniske bruksområde. Videre er retningslinjene for administrering og skåring modifisert for å forbedre brukervennligheten samt at stimulusmaterialet er oppdatert. Testtiden er redusert gjennom strengere regler for å avbryte og det trengs færre deltester for å beregne Fullskala-IQ.

Det er mulig å beregne Fullskala-IQ (FSIQ), samt 5 primære og 5 sekundære indekser.

Klikk her for en beskrivelse av hvilke deltester som bidrar til respektive indekser, og hvordan indeksene er strukturert ››

Primære indekser

Verbal forståelsesindeks måler evnen til begrepsdannelse, verbal resonnering og ervervet kunnskap.

Visuospatial indeks måler evnen til visuospatial bearbeiding, analyse av forholdet mellom helhet og deler samt visuomotoriske ferdigheter.

Flytende resonneringsindeks måler flytende intelligens, det vil si evnen til å tenke logisk og abstrakt ut fra ikke-verbale problemløsningsoppgaver.

Arbeidshukommelsesindeks måler evnen til oppmerksomhet, konsentrasjon samt både visuell og auditiv arbeidshukommelse når det gjelder enkel og ukomplisert informasjon.

Prosesseringshastighetsindeks måler evnen til automatisert prosesseringshastighet, oppmerksomhet og kognitiv fleksibilitet samt perseptuell hurtighet når det gjelder enkel og ukomplisert informasjon.

Sekundære indekser

Mengderesonneringsindeks måler evnen til å forstå kvantitative begrep, abstrakt resonnering og arbeidshukommelse.

Auditiv arbeidshukommelsesindeks måler omfang av hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon.

Nonverbal indeks måler problemløsning og prosesseringshastighet ved oppgaver som presenteres ikke-verbalt.

Grunnleggende evneindeks gir, på samme måte som FSIQ, et mål på generelt kognitivt funksjonsnivå, men er mindre påvirket av arbeidshukommelse og prosesseringshastighet.

Basal prosesseringsindeks måle evnen til informasjons bearbeiding og arbeidshukommelseskapasitet basert på enkel og ukomplisert informasjon.

Deltester

WISC-V består av femten deltester, hvorav tre deltester er nye: Figurvekter, Visuelle puslespill, og Bildehukommelse. Deltesten Bildeutfylling og Ordresonnering har utgått fra skalaen.

Klikk her for en beskrivelse av deltestene ››

Klikk her for en beskrivelse av forskjellene mellom WISC-IV og WISC-V ››

WISC-V Technical and Interpretive Manual

Klikk her for en oversikt over den amerikanske tekniske manualen ››

Er du interessert i kurs om tolkning av WISC-V? ››

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av WISC-V er resultatet av et skandinavisk samarbeidsprosjekt. Standardiseringsarbeidet og resultatet av de psykometriske analysene beskrives i WISC-V Manual Del 1. Totalt ble 660 barn testet og normene bygger på skandinaviske data. I manualen, presenteres også kliniske studier i to grupper: Barn med lett intellektuell funksjonsnedsettelse og særlig begavede barn.

Resultatene fra en korrelasjonsstudie mellom WISC-IV og WISC-V presenteres også i manualen.

Nettbasert skåring på Q-global

WISC-V kan skåres gjennom Pearson Clinicals internettbaserte plattform for skåring og automatisk resultatsammenstilling - Q-global. Testpersondata overføres fra datamaskinen til en kryptert database på en dedikert Pearson server. All data som sendes til eller fra nettapplikasjonen krypteres automatisk.

Hva er Q-global?
Q-global er en internettbasert plattform hvor man kan skåre tester og generere rapporter. Den internettbaserte løsningen innebærer at du alltid har tilgang til skåringsprogrammet uten å måtte installere programmet lokalt på en datamaskin. For å logge inn, trenger man kun et brukernavn og passord som man skaper selv. Systemet krever – som en sikkerhetsfunksjon – at passordet endres hver 90. dag.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å lagre testpersoners navn på Q-global. For økt sikkerhet, kan man derfor bruke egne ID-koder.

WISC-V Skåring på Q-global

Råskårene overføres fra protokollen og registreres i skåringsprogrammet. Registrering av råskårer er like enkelt som før, og testresultatene sammenstilles i form av skalerte skårer, indeksskårer, persentiler, diskrepansanalyser og grafer. 


Bestille WISC-V Skåring

For å få tilgang til WISC-V skåring på Q-global, bestiller man WISC-V Skåring i nettbutikken nedenfor. Legg merke til at samme kompetansekrav gjelder for skåringsprogrammet som for WISC-V. Videre får brukeren(e) en e-post hvor man kan opprette et personlig brukernavn og passord på Q-global. Til sist logger man inn og får tilgang til skåringen av WISC-V.

Via linken nedenfor kan du laste ned en guide som beskriver Q-global og hvordan man genererer rapporter. Nederst i dokumentet presenteres en eksempelrapport fra WISC-V.

Komme i gang med WISC-V på Q-global

Opprette ny bruker og tildele lisens i Q-global ››

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
WISC-V Komplett
Varekode 0000000211410
kr 19 660,00
WISC-V Manual Del 1
Varekode 0000000211430
kr 1 970,00
WISC-V Manual Del 2
Varekode 0000000211431
kr 2 025,00
WISC-V Technical and Interpretive Manual
Varekode 0000000811430
kr 2 730,00
WISC-V Protokoll, 25 stk.*
Varekode 0000000211420
kr 1 065,00
WISC-V Svarhefte 1A, 25 stk.*
Varekode 0000000111421
kr 905,00
WISC-V Svarhefte 1B, 25 stk.
Varekode 0000000111422
kr 905,00
WISC-V Svarhefte 2, 25 stk.**
Varekode 0000000111423
kr 780,00
WISC-V, Skåringsnøkkel Koding og Symbolleting
Varekode 0000000111463
kr 445,00
WISC-V Skåringsnøkkel (Utstrykning)
Varekode 0000000111462
kr 445,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell