Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Bayley-4

bayleyheader_2

Bayley-4

Bayley-4 er et av de mest brukte standardiserte instrumentene for å vurdere grunnleggende utviklingsaspekter hos barn. Den norske versjonen av Bayley-4 består av oversatte og språklig tilpassede deler av den amerikanske originalversjonen. Normene er amerikanske og bygger på et utvalg med 1700 normalutviklede barn i alderen 1–42 måneder. Ved hjelp av Bayley-4 kan du identifisere eventuelle utviklingsforsinkelser og få informasjon i forkant av intervensjonsplanlegging eller tiltaksvurdering. Bayley-4 består av fem deltester; Kognisjon, Reseptiv kommunikasjon, Ekspressiv kommunikasjon, Finmotorikk og Grovmotorikk, og en Rapportering av atferdsobservasjoner.

Hva er nytt i Bayley-4?

Bayley-4 beholder det originale formatet til Bayley-III, men det er også kommer flere endringer i den nye versjonen:

– Forbedret og mer dekkende innhold i deltestene på tvers av aldersgrupper.
– Utvikling av et mer nyansert skåringssystem der barnets ferdighetsnivå vurderes på en trepunktsskala.
– Større involvering av omsorgspersonen i vurderingsprosessen.
– Reduksjon av administreringstiden og forenkling av administreringen.
– Høyere grad av diagnostisk nøyaktighet og større klinisk relevans.
– Nye amerikanske normer.
– Digital versjon på en nettbasert plattform Q-global for å lette administrering, protokollføring og skåring.

Administrering og skåring av Bayley-4

– Tradisjonell administrering på papir og manuell beregning av resultater.
– Digital versjon på Q-global

Bayley-4 kan administreres på papir og deretter skåres manuelt. Digital skåring og rapportgenerering er også mulig på en nettbasert plattform Q-global. I tillegg kan testen administreres med digital støtte, også på Q-global. Det sistnevnte innebærer at systemet blant annet gir instrukser til oppgavene, holder orden på startpunkter, automatiserer reverseringsregler og regler for å avbryte, samt skårer serieoppgaver automatisk. 

Fordeler med Bayley-4

– Gir en økt kunnskap om barnets kognitive, språklige og motoriske utvikling.
– Gir et nyansert bilde av barnets styrker og svakheter.
– Hjelper med å identifisere utviklingsforsinkelser hos barn.
– Mulighet til å tilpasse administreringen til det enkelte barnet.
– Mulighet til å følge utviklingen over tid for eksempel for å tilpasse eventuelle intervensjoner til barnets behov.
– Økt forståelse av barnets fungering basert på informasjonen innhentet fra omsorgspersoner under administreringen.
– Godt egnet for bruk i tverrfaglige vurderinger fordi de kognitive, språklige og motoriske skalaene kan administreres uavhengig av hverandre.
– Tilgang til en digital administreringsstøtte og digital skåring på Q-global, inkludert muligheten til å kunne generere resultatrapporter i PDF-format.


Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.